امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
معاون برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت:

سازمان بیمه سلامت اعتبارات از صندوق توسعه ملی را به درستی هزینه کرده است

معاون برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ مشکلی درهزینه کرد اعتبار 500 میلیون یورویی نداشته است ، بلکه درراستای سیاست های مقام معظم رهبری اعتبارات را به طور مناسب درمحل های مورد نظر توزیع کرده است.

شاهرخ رامزی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه براساس موافقت مقام معظم رهبری دربرداشت از صندوق توسعه ملی 500 میلیون یورو به سازمان بیمه سلامت اختصاص پیدا کرد گفت: 3 محور ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، تولید داخل و خدمات درمانی مورد توجه مقام معظم رهبری دربرداشت از صندوق توسعه ملی برای بیمه سلامت بود و تخصیص اعتبار تنها مربوط به حوزه دارو نیست.
وی با بیان اینکه درهمین راستا نشستی درسازمان برنامه و بودجه برگزارشد افزود: دراین نشست مقرر شد سهم دارو از محل این اعتبارات مشخص شده و به همین ترتیب نزدیک به هزار و 800 میلیارد تومان از این اعتبارات بابت دارو و تجهیزات مصرفی به حساب دانشگاه ها واریزشد، لذا تاکید شد که روسای دانشگاه ها نیز تنها درحوزه دارو اعتبارات را مصرف کنند؛ ضمن اینکه مسئولیت نظارت برهزینه کرد این اعتبارات برعهده دفتر بودجه وزارت بهداشت است.
معاون برنامه ریزی ،مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت اظهار داشت:  همچنین حدود 116 میلیارد تومان هم از اعتبارات بابت پرداخت بدهی سازمان بیمه سلامت برای داروخانه ها به بخش خصوصی تعلق گرفت، بنابراین مابقی اعتبارات به سایر خدمات ارایه شده به بیمه شدگان درمراکز درمانی اختصاص پیدا کرده است؛ لذا سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ مشکلی درهزینه کرد اعتبار 500 میلیون یورویی نداشته است ، بلکه درراستای سیاست های مقام معظم رهبری اعتبارات را به طور مناسب درمحل های مورد نظر توزیع کرده است.

برچسب ها: منتخب