امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران مطرح کرد:

بازرسی اثربخش مبتنی بر کیفیت، راهبردی اساسی جهت ارتقای سازمان

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بازرسی جامع مبتنی بر کیفیت می‌تواند به عنوان راهبردی اساسی در ارتقاء عملکرد سازمان مطرح شود.

دکتر امیر پیروزیان در گفت‌وگو با آی‌هینا بیان کرد: آگاهی از اجرای دقیق برنامه‌ها و اطمینان از حرکت سازمان در راستای رسالت ،چشم‌انداز و تضمین بهره‌ برداری صحیح و بهینه از منابع و امکانات سازمانی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که نظامی دقیق و جامع برای نظارت و کنترل با لحاظ کردن اصول و ویژگی‌های کنترل و بازرسی جامع وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد ایجاد سیستم بازرسی می‌تواند به عنوان راهبردی اساسی در ارتقاء سازمان مطرح شود، افزود: اثربخشی و کارآمدی سیستم بازرسی مستلزم توسعه و تکامل آن از حیث ورودی‌ها، ، خروجی‌ها و بازخورد است.
مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران تاکید کرد: انطباق‌پذیری سازوکارهای بازرسی، شاخص‌ها و روش‌های سنجش عملکرد با اقتضاعات محیطی از قبیل محیط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،جغرافیایی، قوانین و مقررات شرکای اجتماعی، انتظارات دولت و بیمه شدگان سازمان، از زمینه‌هایی است که این دفتر با توجه به آنها درنظردارد تا در طراحی نظام ارزیابی عملکرد موجبات کارآمدی و اثربخشی سیستم بازرسی را فراهم ‌سازد./33

برچسب ها: منتخب