امروز: 1399/03/12 | Monday 1st of June 2020
مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت:

بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی برای چاپ و صحافی دفترچه 3 هزارتومان پرداخت می کنند

مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت گفت: بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی باید 3 هزارتومان برای چاپ و صحافی دفترچه بیمه پرداخت کنند.

داوود حاج قاسمعلی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا افزود: بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی، دارای بیمه سلامت رایگان بوده و برای چاپ و صحافی دفترچه بیمه باید 3 هزارتومان هزینه پرداخت کنند.

 وی تاکید کرد: همچنین بیمه شدگان صندوق بیمه ایرانیان باید تعرفه مصوب دولت را پرداخت کرده که این تعرفه از ابتدای سال جاری اعمال می شود.

 مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت به افراد دارای سن قانونی به صورت خانوار دفترچه درمانی اختصاص می دهد.

برچسب ها: منتخب