امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

میزان عملکرد، شرط پرداخت کارمزد به دفاترپیشخوان

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت، با اشاره به افزایش 20 درصدی کارمزد دفاتر پیشخوان گفت: کارمزد به هیچ وجه باری بر دوش خانواده ها نمی گذارد و توسط سازمان به دفاتر پیشخوان براساس عملکردها پرداخت می شود.

محمدرضا واعظی پور درگفت وگو با خبرنگار آی هینا  درخصوص افزایش 20 درصدی کارمزد دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: درراستای توسعه فعالیت های سازمان بیمه سلامت، حمایت از بخش خصوصی و سیاست های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری امورات تصدی گری به بخش خصوصی باید به مسئله  افزایش کارمزد توجه اساسی شود .

وی  افزود: درسنوات گذشته استفاده از توان بخش خصوصی دردفاتر پیشخوان دردستورکار قرار گرفته و صدور، تمدید، ابطال ، صدور المثنی دفترچه های بیمه و پذیرش اسناد خسارت متفرقه نیز به دفاتر پیشخوان واگذارشده است، لذا این مهم در جهت حمایت بخش خصوصی و همچنین کاهش بار مراجعه مراکز طرف قرارداد به ادارات کل بیمه سلامت و بالطبع کاهش هزینه های این مراکز در نظر گرفته شد.

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان بیمه سلامت ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری دریافت ، رسیدگی به اسناد پزشکی و پذیرش آن به برخی استان ها واگذار شده است.

واعظی پور با اشاره به اینکه درکمیته ساختار و فناوری مدیریتی سازمان، افزایش 20 درصدی کارمزد خدماتی دفاتر پیشخوان مطرح و به تصویب رسید گفت: این کارمزد از بودجه سازمان به دفاتر پیشخوان ارسال شده و سیاست سازمان بیمه سلامت براین است که کارمزد به هیچ وجه باری بر دوش خانواده ها نمی گذارد و توسط سازمان به دفاتر پیشخوان براساس عملکردها پرداخت می شود./22

برچسب ها: منتخب