امروز: 1399/04/21 | Saturday 11th of July 2020
در مراسم تفاهم همکاری بین سازمان صدا و سیما و بیمه سلامت مطرح شد:

عملیاتی شدن تغییر رویکردها در بیمه سلامت با استفاده ازظرفیت رسانه ملی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به آثار مثبت تفاهم نامه ای که به امضای وی و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی رسیده است گفت: تغییر رویکرد و رفتارها درسازمان بیمه سلامت  را می توان با استفاده از ظرفیت رسانه ملی اجرایی کرد، هرچند که ظرفیت رسانه ها درکشورناشناخته است.

به گزارش خبرنگار آی هینا، مهندس طاهر موهبتی درمراسم تبادل نامه میان سازمان بیمه سلامت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به امضاء وی و دکتر عبدالعلی علی عسگری رییس رسانه ملی رسیده است گفت: توسعه نظام بیمه ای درکشور یکی از مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری درسیاست های کلی نظام سلامت است که توسعه کمی و کیفی خدمات با چند رویکرد از جمله همگانی کردن بیمه پایه اجباری و حمایت های بیمه ای از اقشار محروم با جدیت پیگیری می شود.

 وی افزود: مردم دراستفاده از خدمات بهداشتی و درمانی نباید نگران دسترسی به خدمات و تامین منابع مالی باشند، درهمین رابطه بیمه سلامت نیز تاکنون اقدامات و گام های موثری را برداشته است؛ درحال حاضر 40 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت بوده و درسال 96 بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت 195 میلیون باربه مراکز ارایه دهنده خدمت مراجعه کردند؛ اما درشرایط فعلی برخی تفاوت میان تامین اجتماعی و بیمه سلامت را نمی دانند، لذا این مساله نشان از ضعف حضور درفضای عمومی کشور دارد.

 رییس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: بدون شک هرچه آگاهی مردم از حوزه سلامت و اقدامات صورت گرفته دراین بخش بیشتر شود، نظارت های مردمی نیز افزایش پیدا کرده و فعالیت ها به درستی صورت می گیرد، درهمین خصوص رویکرد وزارت  بهداشت و تاکید وزیر محترم بهداشت بر تعامل با رسانه ها و استفاده از ظرفیتهای رسانه از جمله رسانه ملی برای آگاهی رسانی عمومی است.

 موهبتی اظهار داشت: رسانه ملی از ظرفیت مناسبی درآگاه سازی مردم از خدمات بیمه سلامت داشته و می تواند دراین خصوص نقش آفرینی کند، بدون شک تغییر رویکرد و رفتارها را می توان با استفاده از ظرفیت رسانه ملی اجرایی کرد، هرچند که ظرفیت رسانه ها درکشور ناشناخته است.

  مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسانه ملی به طور وسیع دراختیارمردم قراردارد و باید ازاین بستر درآگاه سازی مردم ازعملکرد دولت درحوزه سلامت استفاده کرد.

  به گزارش آی هینا تبادل این تفاهمنامه همکاری با حضور مهندس احمد شهریاری  معاون مالی و سرمایه انسانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سازمان بیمه سلامت ایران انجام شد. /22

 

برچسب ها: اسلاید, منتخب