امروز: 1399/04/19 | Thursday 9th of July 2020
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت:

وزارت رفاه ظرف يك ماه پاسخ استعلام سازمان بيمه سلامت را براى پوشش بيمه اى می دهد

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بيمه سلامت گفت: بر اساس آيين نامه اجرايى پوشش اجبارى بيمه سلامت و ارزيابى وسع، وزارت رفاه ظرف مدت يك ماه پاسخ استعلام سازمان بيمه سلامت را براى پوشش بيمه اى می دهد.

كوروش فرزين در گفت وگو با خبرنگار آی هینا افزود: اتفاقى كه از ابتداى طرح تحول سلامت مبنى بر استفاده صحيح از يارانه دولت براى محرومان قرار بود انجام شود امروز آغاز شود.

 وى بيان كرد: كسانى كه فاقد پوشش بيمه اى هستند نيز مى توانند از طريق سايت سازمان بيمه سلامت اقدام كنند؛ در اين سايت، فرد وارد صفحه اى مى شود كه اگر توانايى پرداخت حق بيمه را داشته باشد به صفحه پرداخت هدايت مى شود و در غير اين صورت به صفحه اى براى ثبت اطلاعات خانوار هدايت مى شود تا پس از آن، استعلام ارزيابى وسع براى وزارت رفاه ارسال شود.

فرزين ادامه داد: امسال در معاونت فنى بسيار پر كار بود. پروژه هاى الكترونيكى مثل نسخه الكترونيكى و رسيدگى الكترونيكى به استاد بسترى در كشور در حال پيش رفت است و بيمارستان ها همكارى خوبى در اين زمينه دارند.

 معاون سازمان بيمه سلامت گفت: نظام ارجاع الكترونيكى نيز براى جمعيت بيمه شدگان روستايى در حال حاضر بسيار اهميت دارد و اگر دفاتر خدمات روستايى به دو تيپ تبديل شود، بايد نظام ارجاع الكترونيكى در روستاها نيز اجرايى شود.

 وى درباره بيمه شدگان كميته امداد امام خمينى (ره) نيز اظهار داشت: فقط خدمات بيمه پايه با رعايت نظام ارجاع به اين بيمه شدگان ارائه مى شود و بيمه مكمل آنها اعمال نمى شود. البته اين بيمه شدگان تمام خدمات بيمه پايه را در مراكز طرف قرارداد سازمان بيمه سلامت مى توانند دريافت كنند. / ١١

برچسب ها: منتخب