امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

بیمه سلامت در انجام ماموریت ها به خوبی عمل می کند

سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: ماموریت اصلی نظام بیمه سلامت ارتقاء سطح سلامت بوده که به خوبی دراین خصوص عمل می کند.

حاج آقا هاشمی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، با تاکید بر نقش بیمه سلامت در طرح تحول نظام سلامت گفت: ماموریت اصلی نظام بیمه سلامت ارتقاء سطح سلامت وپاسخ گویی به نیازهای مردم وجامعه است.

 وی افزود: یکی از فلسفه های دستورات دین اسلام امید به زندگی است وبیمه سلامت این امید را تقویت می کند.

 هاشمی همچنین شفافیت درامر بیمه را مهمترین عامل پیشگیری از فساد وموجب رضایتمندی دانست واظهار داشت: عدالت در سلامت اقتضا می‌کند که در کمیت وکیفیت پوشش همگانی سلامت دقت وتوجه بیشتری صورت پذیرد، تا افراد بی بضاعت بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

 سرپرست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایلام، نسبت به ترویج فرهنگ اسلامی وارزشهای دینی در مراکز اداری وآشنایی با مقوله های فرهنگی تاکید کرد.

برچسب ها: منتخب