امروز: 1399/05/15 | Tuesday 4th of August 2020
معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری گیلان گفت:

بیمه سلامت با حذف دفترچه کاغذی درمسیر شفاف سازی ارائه خدمات است

معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استانداری گیلان گفت: اجرای پروژه های نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک وحذف دفترچه کاغذی یکی ازعوامل شفاف سازی در ارائه خدمات به مردم است.

قاسم نژاد درگفت وگو با خبرنگار آی هینا گفت: بیمه سلامت با مدیریت درستی که دراین شرایط سخت اقتصادی درپیش گرفته و با توجه به پرداختی های اخیر به مراکز تشخیصی و درمانی،  سهم موثری درحمایت ازمدافعان سلامت درشرایط خاص کنونی دارد.

 وی افزود: ماموریت وهدف سازمان بیمه سلامت مبتنی برحفاظت مالی وصیانت ازحقوق بیمه شدگان است واجرای پروژه های نسخه نویسی ونسخه پیچی الکترونیک وحذف دفترچه کاغذی یکی ازعوامل شفاف سازی در ارائه خدمات به مردم است.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان تاکید کرد: برخی اقدامات بزرگ نیاز به تغییر رفتار درجامعه دارد، بنابراین موسسات ، مراکز ارائه دهنده خدمت، پزشکان و مردم با توجه به شرایط موجود می توانند کمک شایانی به نظام سلامت دراجرای پروژه ها و طرح های مهم کنند .

برچسب ها: منتخب