امروز: 1399/11/05 | Sunday 24th of January 2021
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:

عملکرد بیمه سلامت در توزیع مناسب دفاتر پیشخوان/ خدمات رسانی مطلوب است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: توزیع مناسب دفاترپیشخوان، از جمله تمرکز زدایی درانعقاد قرارداد، باعث شد مراجعان دراسرع وقت و به نحومطلوب خدمات را دریافت کنند.

علی رضایی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: بیمه سلامت درخدمت رسانی به محرومین بسیارخوب عمل کرده و در این خصوص شایسته تقدیراست.

 وی با اشاره به توزیع عادلانه دفاترپیشخوان طرف قرارداد افزود: توزیع مناسب دفاترازجمله تمرکز زدایی درانعقاد قرارداد، باعث شده مراجعان دراسرع وقت و به نحومطلوب خدمات را دریافت کنند.

رضایی تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت درشرق استان کرمانشاه مناسب عمل کرده است و خواستار افزایش تعداد دفاترپیشخوان طرف قراردادشد.

وی لزوم همکاری پزشکان ومراکزدرمانی درطرح نسخه نویسی الکترونیکی را مورد تاکید قرار داد.

برچسب ها: اسلاید, منتخب