امروز: 1399/12/15 | Friday 5th of March 2021
مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:

نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک از اولویت های بیمه سلامت

مدیرکل خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت گفت: خدمات الکترونیکی نظیر نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، همچنین پزشکی خانواده و نظام ارجاع جزو اولویت های مهم سازمان بیمه سلامت است.

محمدرضا میرزایی درگفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت گفت: استان مازندران از نظر اجرای طرح های سازمانی جزو استان های پیشرو کشوراست، اجرای طرح پزشک خانواده روستایی از سال ۸۴ ، طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال ۹۱ و همچنین اجرای پروژه های الکترونیکی نظیر نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک جزو کارهای بزرگ و مهم بیمه سلامت در سال های اخیر است.

وی افزود: با توجه به بند ۱۷ قانون برنامه بودجه سال ۹۹ و بند الف ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تمام افرادی که تحت پوشش بیمه همگانی و رایگان هستند باید خدمات را از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع دریافت کنند، لذا این مساله به آن معنی است که خدمات الکترونیک شکل گرفته و تمامی خدمات در این بستر ارائه شود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: اگر سامانه های سطح یک پزشک خانواده با سامانه های بیمه سلامت لینک و هماهنگ شود، به آسانی می توان طرح های نوین الکترونیکی نظیر نسخه نویسی و نسخه پیچی را اجرا نمود که در این راه نظام پزشکی نیز می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری را ایفا کند.

برچسب ها: منتخب