امروز: 1399/03/18 | Sunday 7th of June 2020
مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی بیان کرد:

بسته و تعرفه خدمات پوشش بیمه زندانیان در چارچوب مصوبات هیئت وزیران

مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: بسته و تعرفه خدمات پوشش بیمه زندانیان و خانواده تحت تکفل آنان در چارچوب مصوبات هیئت وزیران است و مطابق با سایر صندوقها و در ارتباط با بیماران خاص مشابه بسته بیماران خاص می باشد.

دکتر نادر نانبخش در گفتگو با آی هینا؛ ضمن اشاره به  عقد تفاهم نامه ای  بین سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: در راستای اجرای قانون احکام دائمی برنامه توسعه و اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی قانون بودجه سال جاری کشور، زندانیان و خانواده های تحت تکفل آنان در پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی درتشریح مفاد این تفاهم نامه ادامه داد: پوشش بیمه سلامت  مددجویان مشمول سازمان زندانها وخانواده تحت تکفل آنان صرفا در مراکز بیمارستانی تابعه وزارت بهداشت درمان وآموزشی انجام می پذیرد .

وی خاطر بیان کرد: براساس این تفاهم نامه، تاریخ شروع خدمات وپذیرش بیماران ازابتدای خردادماه ودر مرحله اول ،خدمات بستری را شامل میگردد ومدت اعتبار معرفی نامه جهت طول درمان همان خدمت از ابتدای دریافت خدمت خواهد بود . بنابراین مشمولین درصورت عدم پوشش بیمه ای دیگر، از ابتدای ورود به زندان تا روز ترخیص به همراه خانواده تحت تکفل ، تحت پوشش درمان سازمان بیمه سلامت ایران خواهند بود و میتوانند از خدمات بستری بیمارستانهای دولتی دانشگاهی استفاده نمایند .

نانبخش گفت: در این تفاهم نامه تاکید شده است که مشمولیت این افراد صرفا شامل مدت حضور آنها در زندان خواهد بود و پس از آزادی از زندان پوشش بیمه ای آنها در این سازمان قطع خواهد گردید .

وی  درخصوص نحوه دریافت خدمات از سوی مراکز ارائه دهنده خدمت ادامه داد :  پوشش بیمه برای زندانیان و خانواده تحت تکفل صرفا درقالب صدور معرفینامه بوده و بسته و تعرفه خدمات آنان در چارچوب مصوبات هیئت وزیران است که مطابق با سایر صندوقها و در ارتباط با بیماران خاص مشابه بسته بیماران خاص می باشد.

مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتیکه زندانیان معرفی شده از سوی زندانها واجد دفترچه از یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای  باشند از مزایای دفترچه قبلی خود بهره مند واز شمول این تفاهم نامه خارج می گردند.

برچسب ها: منتخب استانها