امروز: 1399/04/15 | Sunday 5th of July 2020
مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان:

منابع مالی پایدار به اجرای موفق طرح پوشش اجباری بیمه همگانی کمک می کند

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان گفت: برای بیمه سلامت دراجرای طرح پوشش اجباری بیمه همگانی باید منابع مالی پایدار تامین کرد

علی علیزاده در گفت وگو با خبرنگار آی هینا، با اشاره به اینکه هدف طرح پوشش اجباری بیمه همگانی کاهش هزینه های درمانی افراد فاقد بیمه است گفت: پرداخت هزینه های مربوط به ویزیت، اقدامات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی برای افراد فاقد بیمه بسیارمشکل ساز است که طرح پوشش اجباری بیمه همگانی به دنبال کاهش این هزینه ها است.

مدیرکل بیمه سلامت استان هرمزگان افزود: برای اجرای موفق طرح پوشش اجباری بیمه همگانی باید درارزیابی وسع به میزان پرداخت حق سرانه توسط افراد توجه شود، ضمن اینکه باید به ایجاد منابع پایدار برای بیمه سلامت دقت کرد؛ یعنی مجلس شورای اسلامی باید منابع پایدار برای این سازمان درنظر بگیرد، لذا باید بتوان به طریقی هزینه های افراد فاقد بیمه را تامین کرد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر برای افرادی که 50 درصد حق بیمه را نیز دولت پرداخت می کند، نیز باید منابع مالی مناسبی را درنظرگرفت، لذا دراین شرایط هم حمایت های نمایندگان دراجرای موفق طرح موثراست؛ سازمان بیمه سلامت باید دراجرای هرگونه طرحی دچار دغدغه مالی نشود.

علیزاده اظهارداشت: پرداخت تمام حق بیمه توسط گروهی از افراد کمک می کند، تا بیمه سلامت بتواند هدفمند منابع مالی مناسبی برای خدمات دهی مناسب تنظیم کند، بیمه سلامت باید با دردست داشتن منابع مالی مناسب در ارایه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان تلاش کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان هرمزگان تاکید کرد: ممکن است افراد فاقد بیمه درپرداخت هزینه های درمانی، دچار مشکلات روحی و روانی شوند که این مشکلات درکاهش نشاط اجتماعی موثراست، اما با اجرای دقیق طرح پوشش اجباری بیمه همگانی این مشکلات میان خانواده ها کاهش پیدا می کند./22

برچسب ها: منتخب استانها