امروز: 1399/07/09 | Wednesday 30th of September 2020
رییس بیمه سلامت شهرستان صحنه:

تمامی پزشکان عمومی و متخصص طرف قرارداد در بخش خصوصی مجری طرح نسخه نویسی الکترونیک هستند

رییس بیمه سلامت شهرستان صحنه گفت: تمامی پزشکان بخش خصوصی طرف قرارداد اعم از پزشکان عمومی ومتخصص، مجری در طرح نسخه نویسی الکترونیک هستند.

خسرورضایی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا گفت: درشهرستان صحنه آزمایشگاه های بخش خصوصی نسخ الکترونیک را در سامانهHDK ارائه خدمت می کنند.

 رییس بیمه سلامت شهرستان صحنه، اظهار داشت: نسخ کاغذی پزشکان خارج ازطرح دربرنامه آزمون ابتدا نسخه نویسی الکترونیک شده وسپس نسخه پیچی انجام می شود و در این موسسات نیزاسناد ماه های تیر ومرداد به صورت 100 درصد الکترونیک پذیرش می شود.

 وی گفت: تمامی داروخانه های بخش خصوصی نیزمجری طرح نسخه الکترونیک بوده ونسخی که بصورت الکترونیک تجویزگردیده است،در این داروخانه ها بصورت الکترونیک نسخه پیچی شده و ارائه خدمت می شود.

 رضایی تاکید کرد: درشهرستان صحنه51 هزارنفرازجمعیت شهری وروستایی تحت پوشش صندوق های بیمه سلامت هستند، یعنی بالغ بر70درصد از جمعیت این شهرستان،بیمه شده های سازمان بیمه سلامت هستند.

برچسب ها: منتخب استانها