امروز: 1399/09/11 | Tuesday 1st of December 2020
مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری کرمانشاه:

پوشش بیمه ای اقشارآسیب پذیرگام مهمی درجهت کاهش آسیب های اجتماعی است

مدیرکل اموراجتماعی وفرهنگی استانداری کرمانشاه گفت: پوشش بیمه ای اقشارآسیب پذیرگام مهمی درجهت کاهش آسیب های اجتماعی است. 

نجفی مهر درگفت گوبا خبرنگارآی هینا گفت: پوشش بیمه ای اقشارآسیب پذیر ازجمله مددجویان کمیته امداد امام(ره)، مددجویان بهزیستی،افرادمجهول الهویه گام مهمی درجهت کاهش آسیب های اجتماعی است واین برنامه تاثیرقابل توجهی درایجادآرامش وکاهش دغدغه درمان طبقات محروم وآسیب پذیرجامعه دارد.

وی افزود:چتر حمایتی بیمه سلامت برای این طبقه ازجامعه که به صورت رایگان بیمه شده اند، بیان گرتوجه ویژه به اقشارآسیب پذیرودر راستای برنامه های محرومیت زدایی دولت است وسازمان های مردم نهاد باید دراین زمینه بیمه سلامت را یاری دهند.

برچسب ها: منتخب استانها